കേരള പിഎസ്‌സി പ്രിലിംസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ സിലബസ്


കേരള പിഎസ്‌സി പ്രിലിംസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ വിശദമായ സിലബസ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയവും വിശദമായ പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ, സിലബസ്, പോസ്റ്റുകൾ, യോഗ്യത, തയ്യാറെടുപ്പ്, കൂടുതൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ആശയങ്ങളും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം

എന്താണ് PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കെപിഎസ്‌സി) ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു, സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്, ആംഡ് പോലീസ് സബ്-ഇൻസ്‌പെക്ടർ, എക്‌സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള സുപ്രധാന വിലയിരുത്തൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, സിലബസ്, പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ, ശമ്പള പ്രതീക്ഷകൾ, കട്ട്-ഓഫ് മാർക്കുകൾ, ഉത്തര കീകൾ, ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ, തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സമഗ്രമായ ഗൈഡായി ഈ ലേഖനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പോസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഫലങ്ങൾ. പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലൂടെ കാര്യക്ഷമമായി നാവിഗേറ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അതത് മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പോസ്റ്റുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണം, താഴെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വിവിധ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ/തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ യോഗ്യരാക്കുന്നു. ഈ അവസരങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളിലും ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റുകളിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിപുലമായ തൊഴിൽ പാതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 1. കേരളത്തിലെ കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്
 2. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലെ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് II.
 3. കേരള ട്രഷറി സർവീസസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്/അസിസ്റ്റൻ്റ് ട്രഷറി ഓഫീസർ/സബ് ട്രഷറി ഓഫീസർ, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്.
 4. കേരള പോലീസ് സർവീസിലെ എസ് ബി സി ഐ ഡിയിൽ സ്‌പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ്. ആംഡ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ട്രെയിനി) – പോലീസിലെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ).
 5. ബിരുദധാരികളായ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ, പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിലെ (ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ) ബന്ധപ്പെട്ട റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള സായുധ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ (ട്രെയിനി).
 6. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) (കെസിപി) – ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഇൻ പോലീസ് (കേരള സിവിൽ പോലീസ്).
 7. സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) (കെസിപി) ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളായ പോലീസ്/വിജിലൻസ് ഇൻ പോലീസ് (കേരള സിവിൽ പോലീസ്).
 8. പോലീസിലെ (കേരള സിവിൽ പോലീസ്) ബിരുദ പിസി/എച്ച്‌സിയിൽ നിന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) (കെസിപി).
 9. പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) (കേരള സിവിൽ പോലീസ്). 11-13.
 10. അസിസ്റ്റൻ്റ് ജയിലർ ഗ്രേഡ് I, ജയിലുകളിലും തിരുത്തൽ സൗകര്യങ്ങളിലും വിവിധ സൂപ്പർവൈസറി റോളുകൾ. 14-15. എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ (ട്രെയിനി).
 11. കേരളത്തിലെ കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്.
 12. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്.
 13. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ.
 14. മലബാർ സിമൻ്റ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ഗ്രേഡ് II. 20-23. കേരള ജനറൽ സർവീസിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ്.
 15. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ. 25-27.
 16. കേരള നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർവീസിൽ നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ.
 17. കേരള ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിലെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്.
 18. കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ ജൂനിയർ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് 30-33. കേരള ജനറൽ സർവീസിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ്.
 19. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് II –
 20. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ അപെക്‌സ് സൊസൈറ്റികളിലെ പൊതു ഭാഗം-1.
 21. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് II – കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ (മത്സ്യഫെഡ്) മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ/മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്രിതർ.
 22. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് II – സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ലിമിറ്റഡ് (മത്‌സ്യഫെഡ്).
 23. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് കം ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ.


പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക:


ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക കേരള പിഎസ്‌സി വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയറക്ട് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുക.

ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ പേര്, മതം, ലിംഗഭേദം മുതലായവ പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ (OTR) പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുക. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അദ്വിതീയ ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും സൃഷ്ടിക്കും.

ഘട്ടം 3: ലോഗിൻ ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ സഹിതം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ച ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

ഘട്ടം 4: ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക. നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ് പാലിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റുകളുടെ വലുപ്പം ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് Testbook Resize Tool പോലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾക്കായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പ് സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള റഫറൻസും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

പിഎസ്‌സി ബിരുദതല യോഗ്യത

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം:

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അപേക്ഷകർ സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദമോ ബിരുദമോ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. ഭാഷാ
 • പ്രാവീണ്യം: അപേക്ഷകർക്ക് മലയാളം നന്നായി വായിക്കാനും എഴുതാനും മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം.

പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക കേരള പിഎസ്‌സി വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും. അധികാരി നിശ്ചയിച്ച നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ടത് നിർണായകമാണ്, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും അവർക്ക് ഒരു അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നന്നായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കേരള PSC അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക കേരള PSC വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഘട്ടം 2: പരീക്ഷ’ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ‘കേരള PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്’ തിരയുക.

ഘട്ടം 3: അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനായുള്ള അറിയിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക.

ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക, ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി അത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.


PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷാ ഘട്ടങ്ങൾ

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ
കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • പരീക്ഷ ഒഎംആർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നടത്തും.
 • പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ആകെ 100 മാർക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 1 മാർക്കാണുള്ളത്.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 0.33 മാർക്ക് പിഴ ഈടാക്കും.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷാ പാറ്റേണിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പിഎസ്‌സി ബിരുദതല വിഷയങ്ങൾമാർക്ക്
ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രം സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം പൗരശാസ്ത്രം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കല, കായികം & സാഹിത്യം പൊതു വിജ്ഞാനം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സയൻസ് & ടെക്നോളജി പൊതുവായ ഇംഗ്ലീഷ് ലളിതമായ ഗണിതവും മാനസിക കഴിവും പ്രാദേശിക ഭാഷ (മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ)100
ആകെ100 (1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം)

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷ: എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി തയ്യാറെടുക്കാം കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് തന്ത്രപരവും നന്നായി ചിന്തിച്ചതുമായ തയ്യാറെടുപ്പ് പ്ലാൻ ആവശ്യമാണ്. ഒരു രീതിപരമായ സമീപനം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക മാത്രമല്ല, പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോധപൂർവമായ തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രം പിന്തുടരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവരിൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതായി ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു.

സിലബസിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക: കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക സിലബസിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. പരീക്ഷ സിലബസ് കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനാൽ, നിർദ്ദിഷ്ട അധ്യായങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ സിലബസ് മുഴുവനായും നന്നായി അറിയുക.

അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുക: അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉറച്ച ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏത് ചോദ്യത്തെയും അതിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണത പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിന് ശക്തമായ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഹ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഫിസിക്കൽ

എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുക: ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു റോളിനാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ശാരീരിക നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് ആവശ്യകതകൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉചിതമായ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിൽ പതിവായി ഏർപ്പെടുക.

ഏറ്റവും പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക: നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി തയ്യാറാണെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ. അവർ നിങ്ങളുടെ ശക്തികളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട മേഖലകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പരീക്ഷാ അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക അനുകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുമായുള്ള സ്ഥിരമായ പരിശീലനം നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും യഥാർത്ഥ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും.

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ

മെയിനിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതിന് കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയുടെ പ്രാഥമിക റൗണ്ട് വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമഗ്രമായ തയ്യാറെടുപ്പിനായി, വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിർദ്ദേശിത പുസ്തകങ്ങൾ ഇതാ:

ചരിത്രം

 • Magbook Indian History by Arihant Publications: Essential for PSC history section preparation.
 • Kerala Chithram/Kerala History by Prof. A. Sreedhara Menon: Offers deep insights into Kerala’s history.
 • NCERT History Books Class 8-12: Comprehensive coverage of Indian history.

ഭൂമിശാസ്ത്രം

 • India & World Geography To The Point by N.N. Ojha & Chronicle Publications: Updated edition for the latest geographic knowledge.
 • NCERT Geography Class 8-12: Basic geographic concepts.
 • Geography of India by Majid Hussain: Detailed landscape information of India.

സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

 • Economics For UPSC And State Civil Services Examinations by PrepMate: Covers key economic topics.
 • The Indian Economy by Sanjiv Verma: Foundations of India’s economy.
 • NCERT Economics Class 8-12: Economic growth and challenges in India.

പൗരശാസ്ത്രം

 • Indian Polity by M. Laxmikanth: Comprehensive guide for PSC polity preparation.
 • NCERT Civics Class 8-12: Indian politics and constitution.
 • Struggle for Independence by Bipin Chandra: India’s independence journey.

സയൻസ് & ടെക്നോളജി

 • Science and Technology for Civil Services by Agrahari Ravi. P: Suitable for both prelims and mains.
 • SC General Science Previous Question Bank by Team Lakshya: Practice with previous questions.
 • Science & Technology for UPSC & State PSC Civil Services by Ravi Pathak: Includes past papers.

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്

 • Handbook of Computer Science & IT by Arihant Publications: Comprehensive computer science concepts.
 • Computer Networks by Andrew S. Tanenbaum: Network fundamentals.
 • System Programming by Donovan: Key programming topics.

ലളിതമായ ഗണിതവും മാനസിക കഴിവും

 • PSC Magic Maths by Lakshya Publications: Revised edition tailored for PSC math preparation.
 • Quantitative Aptitude for Competitive Examinations by ABHIJIT GUHA and R.S. Aggarwal: Civil service exam preparation.
 • A Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Aggarwal: Enhance reasoning skills.

കല, കായികം & സാഹിത്യം

 • PSC Degree Level Preliminary Examination Rank File by Prime PSC: Comprehensive coverage of the syllabus.
 • India Art and Culture by Nitin Singhania: Explores India’s cultural heritage.
 • India Culture, Art, and Heritage by Devdutt Pattanaik: Insights into India’s rich culture.

പൊതുവായ ഇംഗ്ലീഷ്

 • Simple English Revised Edition by Lakshya Publications: Focuses on essential vocabulary.
 • Smile with English for Competitive exams by Talent Academy: Suitable for competitive exam preparation.
 • English for Competitive Exams by Wren and Martin: Grammar and composition mastery.

പ്രാദേശിക ഭാഷ

 • LDC Malayalam by Lakshya Publications: Ideal for Malayalam language preparation.
 • PSC Malsara Pareeksha Tile Malayalam by Talent Academy: Comprehensive Malayalam guide for PSC exams.
 • PSC Malayalam Workbook by Talent Academy: Practice exercises in Malayalam.

മുൻവർഷത്തെ പേപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾക്കായി, ഔദ്യോഗിക കേരള പിഎസ്‌സി വെബ്‌സൈറ്റോ നിയുക്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളോ സന്ദർശിക്കുക.

PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ തയ്യാറാക്കൽ ലിങ്കുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവലിനായി ഏറ്റവും പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവലിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾMyEntrance വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിശദമായ സിലബസ്
ചരിത്രംകേരളം
യൂറോപ്യൻ വരവും അവയുടെ സ്വാധീനവും. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ വരെയുള്ള തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം. സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പങ്ക്. കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ. ഐക്യകേരളത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനം. 1956 മുതലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സംഭവവികാസങ്ങൾ.

ഇന്ത്യ
മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയും ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങളും. ബ്രിട്ടീഷ് സ്ഥാപനവും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും രൂപീകരണം. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പത്രങ്ങളുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും പങ്ക്. ഗാന്ധിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഉദയവും. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം, സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന, ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ പുരോഗതി. 1951-ന് ശേഷമുള്ള വിദേശനയവും രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും.

ലോകം
ഇംഗ്ലീഷ് വിപ്ലവവും അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും. ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ് വിപ്ലവങ്ങൾ. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും. നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ സമീപകാല ആഗോള, ദേശീയ ഇവൻ്റുകളെക്കുറിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
ഭൂമിശാസ്ത്രംഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ
ഭൂമിയുടെ ഘടന, അന്തരീക്ഷം, പാറകൾ, ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവ. പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ, കാറ്റ്, സീസണുകൾ തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ. ആഗോളതാപനവും മലിനീകരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. നാവിഗേഷനും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉപകരണങ്ങളും: മാപ്പുകൾ, ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ചിഹ്നങ്ങൾ, റിമോട്ട് സെൻസിംഗ്, ജിഐഎസ്. സമുദ്ര ചലനങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ.

ഇന്ത്യ
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യം: പർവതപ്രദേശങ്ങൾ, നദികൾ, സമതലങ്ങൾ, പീഠഭൂമികൾ, തീരങ്ങൾ. കാലാവസ്ഥ, പ്രകൃതിദത്ത സസ്യങ്ങൾ, കാർഷിക രീതികൾ. ധാതു സമ്പത്ത്, വ്യാവസായിക മേഖലകൾ, ഊർജ്ജ വിഭവങ്ങൾ. ഗതാഗത ശൃംഖലകൾ: റോഡുകൾ, ജലപാതകൾ, റെയിൽവേ, വിമാന യാത്ര.

കേരളം
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം: ജില്ലകൾ, നദികൾ, കാലാവസ്ഥ. സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ, കാർഷിക പുരോഗതി, ഗവേഷണം. ധാതുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, വ്യാവസായിക വളർച്ച, ഊർജ്ജ പരിഹാരങ്ങൾ. സമഗ്രമായ ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ. നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള, ദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക.
സാമ്പത്തികശാസ്ത്രംദേശീയ വരുമാനം: രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പാദനം. പ്രതിശീർഷ വരുമാനം: ഒരാൾക്ക് ശരാശരി വരുമാനം. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ: ഭൂമി, തൊഴിൽ, മൂലധനം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ. സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ: പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃതീയ മേഖലകൾ. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം: പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും NITI ആയോഗും ഉൾപ്പെടെ. നികുതിയേതര വരുമാനം: നികുതിയേതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാർ വരുമാനം. പൊതു ചെലവ്: സർക്കാർ ചെലവ്. ബജറ്റ്: സർക്കാരിൻ്റെ വാർഷിക സാമ്പത്തിക പദ്ധതി. ധനനയം: സർക്കാർ ചെലവുകളും നികുതി തന്ത്രങ്ങളും. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം: ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ. നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ: ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ.
പൗരശാസ്ത്രംപൊതു ഭരണവും ബ്യൂറോക്രസിയും: അവലോകനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സവിശേഷതകൾ. സിവിൽ സർവീസസ്: ഇന്ത്യൻ, സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസുകളുടെ ഘടനയും പങ്കും. ഇ-ഗവേണൻസ്: ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് സംരംഭങ്ങൾ. വിവരാവകാശം: വിവരാവകാശ കമ്മീഷനും വിവരാവകാശ നിയമവും. ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും: അഴിമതി വിരുദ്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ. സർക്കാർ ഘടന: എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി, ലെജിസ്ലേച്ചർ. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും പാർട്ടി ചലനാത്മകതയും. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ: സംഘടനകളും സംരക്ഷണവും. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം: നിയമനിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും. നീർത്തട മാനേജ്മെൻ്റ്: സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ. തൊഴിലും തൊഴിലും: നയങ്ങളും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികളും. ഭൂപരിഷ്കരണം: പുനർവിതരണവും നിയന്ത്രണവും. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം: സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ. സാമൂഹ്യക്ഷേമവും സുരക്ഷയും: പ്രോഗ്രാമുകളും നയങ്ങളും. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ: പ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. കറൻ്റ് അഫയേഴ്സ്: ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഇവൻ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനഭരണഘടനാ അസംബ്ലി: ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റർമാർ. ആമുഖം: ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം. മൗലികാവകാശങ്ങളും കടമകളും: പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും. നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ: സംസ്ഥാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. പൗരത്വവും ഭേദഗതികളും: ദേശീയതയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഭരണഘടനാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും. പഞ്ചായത്ത് രാജ്: തദ്ദേശ ഭരണം. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ: അവരുടെ റോളുകൾ. അടിയന്തര വ്യവസ്ഥകൾ: ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻ്റ് അധികാരങ്ങൾ. നിയമനിർമ്മാണ പട്ടിക: അധികാര വിഭജനം. നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ: സമീപകാല ഇവൻ്റുകൾ അപ്ഡേറ്റ്
കല, കായികം, സാഹിത്യംകല: കേരളത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാരൂപങ്ങൾ, അവയുടെ ഉത്ഭവം, സ്ഥാനങ്ങൾ, ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രധാന വ്യക്തികൾ എന്നിവയെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. സ്‌പോർട്‌സ്: ശ്രദ്ധേയമായ കായിക വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അവാർഡുകൾ, പ്രധാന ടൂർണമെൻ്റുകൾ, ദേശീയ ഗെയിമുകൾ, വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മലയാള സാഹിത്യം: ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികൾ, രചയിതാക്കൾ, സാഹിത്യ അവാർഡുകൾ എന്നിവ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കറൻ്റ് അഫയേഴ്‌സ്: സമീപകാല സംഭവങ്ങളെയും സംഭവവികാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്നു.
Computer Scienceഹാർഡ്‌വെയർ: കമ്പ്യൂട്ടർ ഘടകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ: ഡാറ്റ നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡുകളും എലികളും പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ. ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ: ഡാറ്റ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതോ ഔട്ട്‌പുട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ആയ മോണിറ്ററുകളും പ്രിൻ്ററുകളും പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ. മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ: ഡാറ്റ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക (റാം), സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് (ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകൾ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ: ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സിസ്റ്റം വേഴ്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകൾ: അടിസ്ഥാന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും ഉപയോക്തൃ-ഡയറക്‌ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ: Windows, macOS പോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾക്കൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയറും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉറവിടങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ: വേഡ് പ്രോസസറുകൾ, സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റുകൾ, ഡാറ്റാബേസ്, ഇമേജ് എഡിറ്റർമാർ, അവയുടെ ഉപയോഗവും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പ്രോഗ്രാമിംഗ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്, സ്റ്റോറേജ്, കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആശയങ്ങൾ. കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ: കണക്റ്റിവിറ്റിയും ആശയവിനിമയവും നെറ്റ്‌വർക്ക് തരങ്ങൾ: LAN, WAN, MAN, അവയുടെ സവിശേഷതകളും ഉപയോഗങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ: നെറ്റ്‌വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ സ്വിച്ചുകൾ, ഹബുകൾ, റൂട്ടറുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കും മറ്റും ഉള്ള പങ്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ്: ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്‌വേ സേവനങ്ങൾ: വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്, ഇമെയിൽ, തിരയൽ എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം. സോഷ്യൽ മീഡിയ: ജനപ്രിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും അവയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വെബ് ഡിസൈനിംഗ് ബേസിക്‌സ്: വെബ് ബ്രൗസറുകൾക്കും എച്ച്.ടി.എം.എൽ.ക്കും ആമുഖം. സൈബർ സുരക്ഷ: കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണവും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ: ബോധവൽക്കരണത്തിനായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. സൈബർ നിയമങ്ങൾ: ഐടി നിയമത്തിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളുടെയും അവലോകനം. കറൻ്റ് അഫയേഴ്‌സ്: ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ആയി തുടരുന്നു.
സയൻസ് & ടെക്നോളജിശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പങ്ക്, ദേശീയ നയങ്ങൾ, ദൈനംദിന ശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം. പൊതുജനാരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം, ഇന്ത്യയിലെ എസ് ആൻഡ് ടി കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഒപ്പം പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഭാവനകളും. ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശ, പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യൻ സ്‌പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഐഎസ്ആർഒയുടെ പ്രധാന ഉപഗ്രഹ പദ്ധതികളുടെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഡിആർഡിഒയുടെ തന്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഊർജ്ജ നയവും കാര്യക്ഷമതയും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്രോതസ്സുകൾ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും പുനരുപയോഗിക്കാത്ത വിഭവങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശകലനം. ഊർജ സുരക്ഷയും ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നയവും സംബന്ധിച്ച ചർച്ച. സുസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യ പ്രാധാന്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധന. വനം, വന്യജീവി സംരക്ഷണം, ബയോടെക്നോളജി, ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിലെ പുരോഗതികൾക്കുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ. നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, നയം എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ.
ലളിതമായ ഗണിതവും മാനസിക കഴിവുംശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പങ്ക്, ദേശീയ നയങ്ങൾ, ദൈനംദിന ശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം. പൊതുജനാരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം, ഇന്ത്യയിലെ എസ് ആൻഡ് ടി കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഒപ്പം പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ സംഭാവനകളും. ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശ, പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യൻ സ്‌പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഐഎസ്ആർഒയുടെ പ്രധാന ഉപഗ്രഹ പദ്ധതികളുടെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം. പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഡിആർഡിഒയുടെ തന്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനങ്ങളും. ഊർജ്ജ നയവും കാര്യക്ഷമതയും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്രോതസ്സുകൾ, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും പുനരുപയോഗിക്കാത്ത വിഭവങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശകലനം. ഊർജ സുരക്ഷയും ഇന്ത്യയുടെ ആണവ നയവും സംബന്ധിച്ച ചർച്ച. സുസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യ പ്രാധാന്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരിശോധന. വനം, വന്യജീവി സംരക്ഷണം, ബയോടെക്നോളജി, ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിലെ പുരോഗതികൾക്കുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ. നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി, നയം എന്നിവയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ.
ഇംഗ്ലീഷ്ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ എസൻഷ്യൽസ് വാക്യ തരങ്ങളും പരിവർത്തന സാങ്കേതികതകളും. സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്രിയ-വിഷയ ഉടമ്പടി നിയമങ്ങൾ. നാമവിശേഷണങ്ങളും ക്രിയാവിശേഷണങ്ങളും വേർതിരിക്കുക. നാമവിശേഷണ താരതമ്യ ടെക്നിക്കുകൾ. ക്രിയാവിശേഷണ ഉപയോഗവും സ്ഥാനവും. നിശ്ചിതവും അനിശ്ചിതവുമായ ലേഖനങ്ങൾ. സഹായ ക്രിയകളുടെ പ്രയോഗം. ടാഗ് ചോദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇൻഫിനിറ്റീവുകളും ജെറണ്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടെൻസുകളുടെയും സോപാധിക കാലങ്ങളുടെയും വൈദഗ്ദ്ധ്യം. പ്രീപോസിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പരസ്പരബന്ധിതരെ ഫലപ്രദമായി നിയമിക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള വേഴ്സസ് പരോക്ഷ സംഭാഷണം. സജീവവും നിഷ്ക്രിയ വോയിസും. വാചകം തിരുത്തൽ തന്ത്രങ്ങൾ. പദാവലി കെട്ടിടം ഏകവചനവും ബഹുവചന രൂപങ്ങളും, ലിംഗമാറ്റങ്ങളും, കൂട്ടായ നാമങ്ങളും. പദ രൂപീകരണവും പ്രിഫിക്സ്/സഫിക്സ് ഉപയോഗവും. സംയുക്ത പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പര്യായങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പദാവലി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഫ്രേസൽ ക്രിയകളുമായുള്ള പരിചയം. വിദേശ പദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കിന് പകരമുള്ളവ തിരിച്ചറിയൽ. സാധാരണയായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കൽ. സ്പെല്ലിംഗ് കൃത്യത. ഭാഷ്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. വാക്യങ്ങൾ/സദൃശവാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നോ?

എൻ്റെ പ്രവേശനം PSC ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രീമിയം ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗ് നൽകുന്നു, പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉറപ്പോടെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും മുമ്പത്തെ പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ ആഴത്തിലുള്ള അവലോകനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി സൂക്ഷ്മമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഈ തന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്‌ക്കായി സമഗ്രമായ ഓൺലൈൻ തയ്യാറെടുപ്പിനായി തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു.

Privacy Alert: Content Copying Restricted